Kim Kardashian Sells An Iron

I’m not lying. Kim Kardashian sells an iron. If only we could get her to fight with Jessica Alba over said iron.